Oudervereniging

Op alle scholen binnen de stichting zijn de ouders verenigd in een oudervereniging. In de praktijk geeft de oudervereniging gedurende het schooljaar ondersteuning  bij de uitvoering van allerlei schoolactiviteiten. Hierbij valt te denken aan Sint-Maarten, Sinterklaas- en Kerstfeest, Carnaval, Palmpasen, excursies e.d.

Alle kosten die voortkomen uit het organiseren van bovenstaande activiteiten worden gedekt door de contributie. Jaarlijks (rond oktober) ontvangen alle ouders een schrijven waarop vermeld staat, hoe hoog de contributie is en op welke manier deze kan worden betaald.

De hoogte van het bedrag wordt tijdens de jaarvergadering vastgesteld. Tijdens de jaarvergadering wordt er door de penningmeester een financieel verslag gepresenteerd waarin u kunt zien waaraan het bedrag is besteed.

Wanneer ouders om welke reden dan ook géén lid willen zijn van de oudervereniging worden ze wel verzocht om een vrijwillige bijdrage – ter hoogte van de contributie van de vereniging – te voldoen, zodat hun kind(eren) kan/kunnen deelnemen aan de georganiseerde activiteiten.

Indien een leerling, tijdens schooltijd, om welke reden dan ook niet deelneemt aan de betreffende activiteiten, dan is de betreffende leerling verplicht om aan een vervangend lesprogramma deel te nemen dat door de school wordt verzorgd.