Ouderbetrokkenheid & ouderbijdrage

Onder ouderbetrokkenheid verstaan we de betrokkenheid en (mede)verantwoordelijkheid van ouders bij zowel de opvoeding als het onderwijs van en aan hun eigen kind. Zowel thuis als op school. Door een goede samenwerking tussen ouders, team en kinderen kunnen we de ontwikkeling  van kinderen positief beïnvloeden.  Ouders zijn voor de school een belangrijke gesprekspartner zowel informeel als formeel.

Een aantal vormen van ouderbetrokkenheid :

Ouderbetrokkenheid thuis

  • Voorlezen
  • Helpen met huiswerk

Ouderbetrokkenheid op school

  • Bezoeken van ouderavonden
  • Oudergesprekken met de leerkracht

Ouders kunnen op veel verschillen manieren betrokken zijn bij de school. Ouderparticipatie is ook een vorm van ouderbetrokkenheid.  Het gaat daarbij om de actieve deelname van ouders aan activiteiten op school. In ouderparticipatie is het volgende onderscheid te maken:

  • Niet geïnstitutionaliseerde vormen van ouderparticipatie (hand- en spandiensten)
  • Geïnstitutionaliseerde vormen van ouderparticipatie (bijv. zitting hebben in de ouderraad, ouderadviescommissie, medezeggenschapsraad)

Oudertevredenheidsonderzoek

Om het jaar laten wij de ouders, het personeel en de leerlingen een tevredenheidsonderzoek in vullen. De uitslag van deze enquête nemen wij erg serieus. We vinden het fijn om op de hoogte te blijven van hetgeen bij de ouders  en de kinderen leeft. Wij gebruiken de uitslag van het onderzoek om doelen te stellen voor de periode die daar op volgt.  Zo blijven we ons ontwikkelen en ons onderwijs en o.a. de communicatie verbeteren.